Център за психично здраве - Враца
Достъпна, надеждна и ефективна психиатрична помощ

Медицински дейности

Медицинските дейности в ЦПЗ-Враца се изпълняват в рамките на следните програми за грижи:

 • ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ПСИХОТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВАПРОГРАМА ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗИ
 • ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СЪС СУИЦИДНИ ПАЦИЕНТИ
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО НА ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕННИ РАЗСТРОЙСТВА
 • ПРОГРАМА ЗА „ДНЕВНИ ГРИЖИ”
 • ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО
 • ПРОГРАМА ЗА ВОДЕНЕ НА СЛУЧАЯ
 • ПРОГРАМА ЗА ШИЗОФРЕНЕН ЕПИЗОД
 • ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОРЕЦИДИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ
  ПРОГРАМА ЗА ЕМОЦИОНАЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ ПРИ АФЕКТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА
 • ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С АНТИДЕПРЕСИВНИ МЕДИКАМЕНТОЗНИ СРЕДСТВА
 • ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С АНТИПСИХОТИЦИ
 • ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ В ИНВОЛУЦИЯ И С ДЕМЕНЦИЯ
 • ПРОГРАМА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНО НТЕРВЕНИРАНЕ,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
 • ПРОГРАМА ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХРОНИЧНО СОМАТИЧНО БОЛНИП
 • ПРОГРАМА ЗА ТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧНО ОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ
 • ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ИЗОСТАВАЩИ В РАЗВИТИЕТО СИ
 • ПРОГРАМА ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ДНЕВЕН СТАЦИОНАР
 • ПРОГРАМА ЗА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ